حسینیه سفید اشکذر

یزد حسینیه ایران
اشکذر حسینیه یزد